Om Stora Hensjön

Vattentäkt


Historik
Vattenverket i Hensmåla är ett ytvattenverk byggt år 1970. St. Hensjön är vattentäkt för Tingsryd, Hensmåla, Konga, S. Sandsjö, Väckelsång och Urshult. Vattenverket försörjer ca 5 600 abonnenter plus industri i ovanstående samhällen. Ca. 2300 m³/medeldygn och 3 300 m³/maxdygn leveras från verket.

Naturreservat


Inom området finns det två naturreservat, Grönviks- och Blötans naturreservat. Dessa naturreservat medför i dagsläget ingen konflikt med St. Hensjöns Fvof.

Sjödata
Höjd över havet 129,5 m ö h
Sjöstorlek 300 ha
Sjöns medeldjup 3,9 m
Sjöns maxdjup 10,0 m

St. Hensjöns omgivningar
En bäck från Viren och Mosjön utgör tillflöde. Avflödet Henån går via L. Hensjön och den utdikade sjön Julen till Ronnebyån. St. Hensjön är belägen söder om riksväg 120 och i den norra änden av sjön ligger Hensmåla samhälle.

St. Hensjöns närmiljö och strändernas beskaffenhet
Sjön har en liten flikighet och sjöns norra spets passeras av väg 120 annars så består St. Hensjöns närområde till största delen av barrskog. I dess avrinningsområde finns även ängs- och hagmark. Stränderna är mestadels relativt branta med liten växtlighet men även rena sand- och stens stränder förekommer, vid sjöns nordöstra sida finns sandstränder med en badplats.

St. Hensjön vattenvegetation
I sjön förekommer det braxengräs, klotgräs, ålnate, nålsäv, dysäv, myrtåg, sylört, strandpryl och notblomster. Säv är den dominerande växten.
webbdesign: sebastian abrahamsson